JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.2413/ 01.02.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 366 din 21.12.2017 în scopul închirierii unui spatiu apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în sediul Primariei municipiului Alexandria- Serviciul Taxe si Impozite Locale, intrarea din str. Ion Creangă.

Licitaţia va avea loc în data de   21.02.2018  ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de   19.02.2018  ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completătile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la  Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat-Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.