JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 22381/05.10.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr.150/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, în zona blocurilor F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12 și F13.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
în data de 29.10.2020, zona bloc F6 – 1 Decembrie, zona bloc F6 – F7 – str.Dunării, zona bloc F6 – loc joacă, zona bloc F8, zona bloc F8 – str. T. Vladimirescu începând cu ora 11.00;
în data de 29.10.2020 zona bloc F9 – F10, zona bloc F10 – F8, zona bloc F 11, zona bloc F 11 – str. T. Vladimirescu, zona bloc F 12, zona bloc F 13, zona bloc F 13 – F 12 – F11, zona bloc F13 – 1 Decembrie începând cu ora 13.00;
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 27.10.2020, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 21.10.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.