JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.21940 /05.10.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 208 din 30.07.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Libertătii, zona Hală Piata -Centrală.

Licitaţia va avea loc în data de 30.10.2018 ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei  municipiului Alexandria, până la data de  26.10.2018 ora 12ºº.

Impotriva licitatiei,se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Patrimoniu-Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.