JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.20970/01.08.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman, in conformitate cu prevederile HCL Nr.176 din 28.06.2017 organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui spaţiu, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Libertatii, Piaţa Unirii, poz.4.

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2017, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139 .

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 16.08.2017, ora 1200.

Împotriva licitaţiei,  se poate face contestaţie, in conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte- din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134.