JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.1996/20.01.2014

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul               Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc F6.

Licitaţia va avea loc în data de 05.02.2014, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Informaţii suplimentare se pot obţine  la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134, parter, camera 14.