JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 19138/06.08.2014

Primăriamunicipiului Alexandria, cu sediulînstradaDunării nr. 139, judTeleorman organizeazălicitaţiepublică, înscopulînchirieriiunuiterenapartinanddomeniuluipublic de interes local al municipiului  Alexandria, situat in vecinatatea CT nr. 8.

Licitaţiavaavealocîn data de 26.08.2014,ora 10ºº la sediulPrimărieimunicipiului Alexandria, stradaDunării, nr. 139 .

Actelenecesarepentruinscrierea la licitatie se vordepunepana la data de22.08.2014, ora 12ºº.

Informaţiisuplimentare se pot obţine de la Compartimentulincheieresievidentacontracte-Direcţiaadministrarepatrimoniu din cadrulPrimărieimunicipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.