JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 18906/27.08.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020 și H.C.L. nr.100/30.03.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării de autovehicule, în zona blocurilor F1, F2, F3, 1502, 200-208, 217, 823, 911, 454, 306, 307, 358, 594, 587.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc în data de 17.09.2020, ora 11ºº pentru zona blocurilor F1, F2, F3, 823, 911, 454, 306, 307, 358-359 și ora 13ºº pentru zona blocurilor 594-587, 1502, 200-205, 207, 208, 217, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 07.09.2020.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 15.09.2020, ora 16.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.