JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17774/17.08.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţii publice, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 151/27.05.2020., în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor I1, I2, I3, I4, I5, pentru parcarea autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:
pentru zona bloc I 1 în data de 09.09.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 12;
pentru zona bloc I 2 în data de 09.09.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 10;
pentru zona bloc I 3 în data de 09.09.2020: începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 5;
pentru zona bloc I 4 în data de 09.09.2020: începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 15;
pentru zona bloc I 5 în data de 09.09.2020: începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 1 – 5.
Oferta se depune până la data de 07.09.2020, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 01.09.2020.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.