JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 17383/08.08.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu HCL nr.124 din 27 aprilie 2018 în scopul închirierii unui teren, aparţinând   domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat str. Libertăţii, nr. 185, bloc A5.

Licitaţia va avea loc în data de 30.08.2018, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 28.08.2018, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, nr. telefon 0247/317732, interior 134