JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA NR.16254/04.07.2014

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării, nr.139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisă, în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Parcul Cinematograf.
Licitaţia va avea loc în data de 25.07.2014, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie, se depun până la data de 23.07.2014, ora 1200.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int.134, parter, camera 14.