JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15655/17.07.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu HCL nr. 182 din_29 mai 2019 în scopul închirierii unui teren, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str. Libertăţii – pietonal, zona Piaţa Centrală.
Licitaţia va avea loc în data de 06.08.2019, ora 1100 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la Registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 02.08.2019, ora 14ºº.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, camera 16, parter, nr. telefon 0247/317732, interior 134.