JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15356 /12.07.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 121 din 27.04.2018, în scopul închirierii unor copertine,situate în zona blocurilor 301-311,401-413,L5,L6 aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 02.08.2018 ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria până la data de 31.07.2018 ora1300.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.