JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15355 / 12.07.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 145 din 21.05.2018, în scopul închirierii unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunării, zona bloc M4.

Licitaţia va avea loc în data de 31.07.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 27.07.2018, ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Patrimoniu – Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, interior 134