JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 15353 /12.07.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, in conformitate cu prevederile HCL Nr. 144 din 21.05.2018, în scopul închirierii unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în strada Bucuresti, zona bloc 222.

Licitaţia va avea loc în data de  31.07.2018  ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune, la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 27.07.2018 ora 14ºº.

Împotriva licitaţiei, se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Directia Patrimoniu – Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134