JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 14234/01.07.2013

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică deschisa, în scopul închirierii unui spatiu comercial modular, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Piata Peco, Alexandria, poz. 5.
Licitaţia va avea loc în data de 17.07.2013, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139 .
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Direcţia administrare patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.