JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13817 /24.06.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr.140 din_24 apr 2019, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate in zona blocurilor : CO1-CO2; 809; 597 față bloc; 610; 616 , pentru parcari autoturisme.

Licitaţia va avea loc în data de 10.07.2019, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune până la data de 08.07.2019, ora 12ºº.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134