JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 13258/23.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 26 din_29 ianuarie 2020, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona bloc F3, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel:

în data de 23.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 14-18, 71-74, 76-87, începând cu ora 11.00;

în data de 23.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 88-100, începând cu ora 13.00;

în data de 27.07.2020 zona bloc F3 –  str. Dunării pentru pozițiile 1,3,7-11,14,15 și zona bloc F3 – str. 1 Decembrie pozițiile 1-4, 6-12, începând cu ora 11.00;

în data de 27.07.2020 zona bloc F3 – str. 1 Decembrie pozițiile 13-28, începând cu ora 13.00;

Oferta se depune astfel:

pentru zona bloc F1-F2-F3, până la data de 21.07.2020, ora 16;

pentru zona bloc F3 – str. Dunării și F3 – str. 1 Decembrie, până la data de 23.07.2020, ora 16;

 Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 14.07.2020.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134