JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 12911/12.06.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 142_din 24 apr 2019, în scopul închirieri unui teren apartinând domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Tudor Vladimirescu, zona bl.F13.

Licitaţia va avea loc în data de 27.06.2019,ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, până la data de  25.06.2019 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniul  Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.