JUDETUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.12377/05.06.2018

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizeaza licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 122 din 27.04.2018,în scopul închirierii unui teren apartinand domeniului privat de interes local al municipiului  Alexandria, situat în str. Bucuresti, zona bl. D1.

Licitaţia va avea loc în data de 28.06.2018, ora 10ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune,la registratura  Primariei  municipiului Alexandria, pana la data de  26.06.2018 ,ora 12ºº.

Împotriva licitatiei,se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare.

Înformaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Gestionare Patrimoniu Privat si Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.