JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr.11848/29.05.2019

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile HCL nr. 141_din 24.04.2019, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, destinate construirii de garaje, situate în zona blocurilor: 452; L9-L4; J 135; I1; L14-L31; F13; L3-L11; 38 sere-591;400; 354-307; 252-254; G4; 315-454, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avealoc în ziua de 13.06.2019, ora 11, la sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura Primăriei municipiului Alexandria, până la data de 11.06.2019, ora12.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiil Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public- Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.