JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 11663 / 03.06.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 25/29.01.2020, în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului  Alexandria, situate în zona bloc F3 pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139, astfel:  pentru zona bloc F3 pentru pozițiile 42 – 52 în data de 30.06.2020, începând cu ora 11.00; pentru zona bloc F3 pentru pozițiile 53 – 63 în data de 30.06.2020, începând cu ora 13.00; pentru zona bloc F3 pentru pozițiile 64 – 73 în data de 02.07.2020, începând cu ora 11.00;pentru zona bloc F3 pentru pozițiile 74 – 82 în data de 02.07.2020, începând cu ora 13.00.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 19.06.2020.

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru zona bloc F3, pozițiile 42 – 63, până la data de 26.06.2020, ora 16; pentru zona bloc F3, pozițiile 64 – 82, până la data de 30.06.2020, ora 16.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.