JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 11392/29.05.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţii publice, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 25 din_29 ian 2020, în scopul închirierii unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocurilor F1 și F2, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel: pentru zona bloc F1 în data de 24.06.2020 începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 1 – 10 și începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 11 – 20; pentru zona bloc F2 în data de 26.06.2020: începând cu ora 11.00 pentru pozițiile 21 – 30 și începând cu ora 13.00 pentru pozițiile 31 – 40;

Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr. 139, până la data de 22.06.2020, ora 16, pentru zona bloc F1 și până la data de 24.06.2020, ora 16, pentru zona bloc F2.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 16.06.2020, pentru zona bloc F1 si până la data de 18.06.2020, pentru zona bloc F2.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr./2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.