An Denumire document Documente
2022 Bugetul Local buget-local-SD.pdf | buget-local-SF.pdf | buget-local-total7.pdf | credite-interne5.pdf | venituri-proprii-total3.pdf | venituri-proprii-SF.pdf | venituri-proprii-SD.pdf
2023 Bugetul local al Municipiului Alexandria BUGET-VENITURI-PROPRII-INITIAL-2023.pdf | BUGET-VEN.PRO_.SI-SUBV.INITIAL-2023.pdf | BUGET-CREDITE-INITIAL-2023.pdf | BUGET-LOCAL-INITIAL-2023.pdf
2024 Bugetul local al municipiului Alexandria buget-credite-interne.pdf | buget-fonduri-nerambursabile.pdf | buget-local-total.pdf | buget-local-sectiunea-de-functionare.pdf | buget-local-sectiunea-de-dezvoltare.pdf | buget-venituri-proprii-sectiunea-de-dezvoltare.pdf | buget-venituri-proprii-sectiunea-de-functionare.pdf | buget-venituri-proprii-total.pdf
An Denumire document Documente