Comunicat de presă cu privire la predarea amplasamentului în vederea demarării execuției lucrărilor pentru implementarea proiectului: „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”

Primăria Municipiului Alexandria, prin reprezentant legal – Victor Drăgușin, a predat amplasamentul privind demararea execuției lucrărilor care fac obiectul proiectului  finanțat din fonduri europene: „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.3: Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică,
economică şi socială a comunităţilor defavorizate din regiunile urbane şi rurale având ca Obiectiv specific 1: Îmbunătăţirea regenerarii fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate în municipiile reşedinţă de judeţ din România, având o valoare în cuantum de 4.321.746,92 lei (inclusiv T.V.A.).

Lucrările care se vor executa, în cadrul proiectului mai sus-menționat, sunt următoarele:
1. Reabilitarea structurii rutiere: Scenariul propune demolarea structurilor rutiere existente și refacerea lor, realizarea unei rețea de canalizare pluvială pentru preluarea și evacuarea corespunzătoare a apelor provenite din precipitații, precum și refacerea în întregime a rețelei de iluminat stradal. Totodată sunt prevăzute: amenajarea de spații de joacă pentru copii (inclusiv dotarea acestora) și refacerea în întregime a mobilierului stradal dar și a zonelor verzi cu împrejmuirile aferente.

2. Instalații electrice: Pentru zona 100 lucrările de instalații electrice de modernizare a iluminatului rutier și pietonal existent constau în înlocuirea stâlpilor de iluminat existenți cu stâlpi noi proiectați H=6 m pentru iluminat rutier și stâlpi noi proiectați H=4m pentru iluminatul locurilor de joacă echipați cu corpuri de iluminat cu LED pentru eficientizarea iluminatului atât rutier cât și pietonal, coborârea cablurilor de joasă tensiune de pe stalpi în pământ.

3. Canalizare pluvială: Pentru colectarea apelor meteorice, de-a lungul străzilor proiectate s-au prevazut sisteme de canalizare pluvială alcătuite din conducte de canalizare, cămine de vizitare și guri de scurgere care conduc apa pluvială la căminele existente din zonă.

Ca și o completare a proiectului finanțat, „Îmbunătățirea condițiilor infrastructurale pentru comunitatea din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria”, Primăria Municipiului Alexandria este beneficiară a proiectului „Educație pentru sănătate în comunitatea maginalizată din zona blocurilor 100 din Municipiul Alexandria”, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Alexandria.

Acest proiect este inclus în lista proiectelor prioritare, având o valoare în cuantum de 45.838,00 lei, cu TVA, finanțată de la bugetul local.

Obiectivul general al proiectului mai sus-menționat, constă în susținerea educației pentru sănătate la nivelul familiilor din comunitatea marginalizată din zona blocurilor 100 din municipiul Alexandria, comunitate în care există populație aparținând minorității rrome, prin furnizarea de servicii de educație pentru sănătate prin igienă, incluzând servicii medicale de profilaxie dar și tratament oro-dentar, destinate copiilor din zona urbană marginalizată identificată în ”Atlasul zonelor urbane marginalizate”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

1) Creșterea nivelului de educație și informare a copiilor și părinților din zona blocurilor 100 cu privire la menținerea sănătății prin igienă, prin derularea a 5 ateliere educative;
2) Îmbunătățirea stării de sănătate oro-dentară la copiii din zona urbană defavorizată, respectiv zona blocurilor 100, prin implementarea unui Program de evaluare și intervenție orodentară la un grup de minim 60 de copii.

Rezultatele aşteptate, ca urmare a implementării proiectului, sunt următoarele:

1) Minim 40 părinții și minim 60 copii informați și consiliați cu privire la menținerea sănătății, prin igienă;
2) Stare de sănătate oro-dentară ameliorată pentru minim 60 copii din zona blocurilor 100.

 

zona bl. 100