Anunț privind licitație publică pentru închirierea unui spatiu în suprafată de 29,45 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piata Peco, poz.6

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L. 23/25.01.2023, organizează licitație publică pentru închirierea
unui spatiu în suprafată de 29,45 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în Piata Peco, poz.6.
Licitaţia va avea loc în data de 23.03.2023, ora 11ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, într-un singur exemplar la Registratura Generala a Primariei municipiului Alexandria, până la data de 20.03.2023, ora 16ºº.
Documentația de licitație poate fi studiată și achiziționată, contra- cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.
Împotriva licitatiei, se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Înformaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.
Clarificările privind licitatia se pot obtine până cel tărziu la data de 14.03.2023.