Anunț licitație închiriere terenuri – Parc Pădurea Vedea

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 236/24.08.2022, organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri în suprafaţă de 2,25 mp fiecare, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Parcul Pădurea Vedea, destinate amplasării de automate cafea, răcoritoare sau fast food/snack.
Licitaţia va avea loc în data de 15.12.2022 ora 11:30 la Centrul Multifuncţional pentru Tineri, din Str. Confederaţiei, nr.1, Municipiul Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 12.12.2022, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 05.12.2022.