Anunț de participare – pentru acordarea finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Alexandria, pe anul 2021 pentru sport, în baza Legii 350/2005

Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod poştal 140030, Alexandria, Judeţul Teleorman, telefon 0247/317732, 317733, int. 163, fax 0247/317728, e-mail: primalex@alexandria.ro,  web: www.alexandria.ro.

Municipiul Alexandria invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociaţiile şi fundaţiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea350/2005, să depună oferta în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2021 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005,privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

2. Sursa de finanţare a contractului şi valoare: bugetul local 180.000 lei.

3. Durata proiectelor: 1 an.

4. Data şi ora limită pentru depunerea propunerilor de proiect, conform temeiului legal: Legea nr. 350/2005, art. 20, alin. (2), 24 mai 2021, ora 16.00, motivul termenului de 15 zile se datorează adoptării bugetului local cu foarte mare întârziere.

5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect:Municipiul Alexandria, str. Dunării, nr. 139, cod poştal 140030, Alexandria, jud. Teleorman, România.

6. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect va fi postată pe site-ul www.alexandria.ro şi va fi afişată la sediul U.A.T Alexandria.

7. Data, ora şi locul deschiderii propunerilor de proiect: 25 mai 2021, ora 10:00, sediul Primăriei municipiului Alexandria.

8. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare, în data de 25 mai 2021, ora 12.00, sediul Primăriei municipiului Alexandria.

Ghidul Solicitantului