ANUNT DE INTERES PUBLIC

In conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA, anunta astazi, 18.07.2014, intentia de elaborare a unui proiect de hotarare cu privire la completarea anexei la HCL nr. 118/31.05.2011 privind aprobarea Proiect de Hotarare al Regulamerntului de Convietuire Sociala.
Proiectul de hotarare impreuna cu intreaga documentatie sunt afisate la sediul Primariei muicipiului Alexandria, str. Dunarii nr. 139 si pe site-ul propriu al institutiei www.alexandria.ro.
Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la proiectul de act normativ propus vor fi depuse pana la data de 1 august 2014, la Directiea Administratie Publica Locala, Serviciul Cancelarie din cadrul Primariei municipiului Alexandria.
Dezbaterea publica a acestui proiect de act normativ va avea loc in data de 6 august 2014, orele 10.00, in sala de sedinte a Primariei municipiului Alexandria.
Persoana de contact Plosceanu Cristian, inspector Directia Administratie Publica Locala.
Telefon: 0247317732, interior 173.