ANUNT DE INTERES CETATENESC

Hotarare cu privire la acordarea de scutiri si facilitati in anul fiscal 2014 pentru
contribuabilii – persoane fizice.

Consiliul local al municipiului Alexandria, judetul Teleorman, intrunit in sedinta ordinara , avand in vedere:

–     Expunerea de motive nr.29902/13.12.2013 a Primarului municipiului Alexandria;

–     Raportul nr.29903/13.12.2013 al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite;

–     Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local;

–  Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

–    Prevederile pct. 220 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicarea Legii

nr. 571/2003 privind Codul fiscal aprobate  prin H.G. nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

–   Prevederile art. 36, alin. (2) lit. „ b “  si alin.(4), lit. „ c “ din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice  locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor  art. 45, alin. (1) si alin. (2) lit. „ c “  si ale art.115, alin. (1) lit. „ b “ din Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

 

 

Art. 1 – Se acorda scutirea la plata impozitului pe cladiri si  a impozitului pe teren in anul fiscal 2014 pentru contribuabilii:

a)  persoane fizice singure ale caror venituri nete lunare se situeaza  pana la nivelul salariului minim brut pe tara;

b)  familie ale carei venituri nete lunare/membru de familie se situeaza pana la nivelul a

400 lei inclusiv.

Art. 2 Se acorda reducerea cu 50% a impozitului pe cladiri si  a impozitului pe teren in anul fiscal 2014 pentru contribuabilii:

a)      familie ale carei venituri nete lunare/membru de familie se situeaza intre 401,0 lei –

500 lei inclusiv.

Art. 3 – Scutirea sau reducerea  la plata impozitului pe cladiri  se acorda doar cladirilor

folosite ca domiciliu de persoanele fizice prevazute la art. 1 si 2.

Art. 4 – Scutirea sau reducerea la plata impozitului pe teren se acorda doar terenului de la

adresa de domiciliu pentru persoanele fizice prevazute la art. 1 si 2.

Art. 5 – Scutirile si reducerile prevazute la art. 1 si 2 se acorda o singura data pentru fiecare

contribuabil – persoana fizica sau familie.

Art. 6 – Scutirile si reducerile la plata impozitelor se acorda pe baza de cerere, la care se anexeaza documente justificative care sa ateste situatia de persoana beneficiara.

Art. 7– Persoanele fizice beneficiare a scutirilor si reducerilor din prezenta hotarare sunt obligate ca in cazul in care, pe parcursul anului, intervin modificari cu privire la veniturile acestora, sa instiinteze compartimentul de specialitate al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite in cel mult

30 zile de la data modificarii respective.

Art. 8– Persoanele fizice beneficiare a scutirilor si reducerilor din prezenta hotarare sunt obligate ca in cazul in care, pe parcursul anului, intervin modificari in actele doveditoare care atesta calitatea de persoana beneficiara, sa se prezinte la compartimentul de specialitate al Primariei in vederea actualizarii situatiei fiscale.

Art. 9 – Se aproba criteriile si procedura de acordare a scutirilor si facilitatilor in anul fiscal 2014 in cazul contribuabililor – persoane fizice conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.10 –  Prezenta hotarare se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2014.

Art.11–  Prin grija Serviciului  Cancelarie, prezenta hotarare va fi transmisa Institutiei Prefectului judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, Primarului municipiului Alexandria si Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite din cadrul Primariei municipiului Alexandria, pentru cunoastere si punere in aplicare.

CRITERIILE si PROCEDURA de acordare a scutirilor si facilitatilor in anul fiscal 2014 in cazul contribuabililor-persoane fizice

Facilitatea fiscală constă în scutirea sau reducerea de la plată a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenul aferent acesteia, dacă îndeplinesc criteriile de acordare.

Persoanele fizice pot beneficia de scutire/reducere la plata impozitului pe clădiri şi impozitului pe terenul aferent acesteia, pentru bunurile imobile deţinute în proprietate in cota de 100% sau în cotă parte.

Facilitatea fiscala se acorda proporţional cu cota de proprietate, dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare stabilite prin prezenta.

1.Scutirile/reducerile prevazute la art. 1si 2 din hotarare se acorda  urmatoarelor categorii de persoane fizice:

a) persoane fizice singure ale caror venituri nete lunare se situeaza  pana la nivelul salariului minim brut pe tara;

b)  familie ale carei venituri nete lunare/membru de familie se situeaza pana la nivelul a

400 lei inclusiv;

c)  familie ale carei venituri nete lunare/membru de familie se situeaza intre 401,0 lei –

500 lei inclusiv;

2.Criterii de acordare a scutirilor/reducerilor :

-scutirea/reducerea se acorda contribuabililor mentionati la art.1si 2 din hotarare numai pentru cladirile si terenul pe care le detin  la adresa de domiciliu;

-scutirea/reducerea se acorda contribuabililor mentionati la art.1si 2 din hotarare numai daca nu detin mijloace de transport mai mari de 1600 cmc;

-scutirea/reducerea se acorda contribuabililor mentionati la art.1 si 2 din hotarare numai daca nu detin suprafete de teren extravilan mai mari de 5 ha;

-scutirea se acorda contribuabililor mentionati la art.1 din hotarare numai daca nu detin o alta proprietate in afara celei de la adresa de domiciliu.

3. Scutirile/reducerile prevazute, se vor acorda dupa ce persoanele fizice beneficiare vor depune la compartimentul de specialitate al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, cereri la care se vor anexa documente justificative (in copie), care sa ateste situatia veniturilor persoanelor beneficiare, cum ar fi :

– adeverinte din care sa rezulte ca persoanele beneficiaza de ajutor social, cuantumul acestora si numarul de persoane pentru care se acorda ajutorul social, eliberate de  Administratia Activitatilor Sociale – Protectie Sociala Alexandria;

– adeverinte eliberate de Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala Teleorman din care sa rezulte cuantumul alocatiei pentru sustinerea familiei, precum si cupoane de alocatie pentru sustinerea familiei din luna anterioara pentru copii aflati in ingrijire;

– cupoane de pensie din luna anterioara depunerii cererii ;

– decizii/adeverinte emise de Casa judeteana de Pensii Teleorman din luna anterioara depunerii cererii ;

– cupoane de alocatie de stat pentru  copii aflati in ingrijire din luna anterioara depunerii cererii ;

– adeverinte de la locul de munca cu veniturile realizate in luna anterioara de fiecare persoana ca membru de familie;

– adeverinte de somaj din care sa rezulte cuantumul indemnizatie de somaj acordata, precum si perioada in care beneficiaza de aceasta indemnizatie;

– certificate de nastere ale copiilor aflati in ingrijire ;

– adeverinte eliberate de Compartimentul Registrul Agricol ;

– adeverinte eliberate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Alexandria din care sa rezulte veniturile realizate de persoanele beneficiare in luna anterioara depunerii cererii ;

-certificate de deces ;

– alte documente justificative din care sa reiasa veniturile obtinute de membrii de familie, etc.

4.Solicitantul are obligatia sa anexeze la cerere o copie a actului de  identitate din care sa rezulte adresa de domiciliu, precum si elementele de identificare a  imobilului pentru care se solicită scutirea.

5.În cazul în care cererea pentru acordarea de facilităţi fiscale depusa la registratura institutiei este incompletă, nu conţine informaţii corecte, nu este însoţită de toată documentaţia necesară (precizata mai sus) sau există neconcordanţe în informaţiile furnizate, se transmite o înştiinţare prin care se solicită completarea cererii sau documentaţiei. În acest caz, termenul de rezolvare al cererii curge de la data la care cererea (dosarul) este considerat complet.

6.In cazul persoanelor fizice al caror venit net lunar/familie consta in exclusivitate din indemnizatie de somaj, reducerea impozitului se acorda numai pentru lunile cand beneficiaza de aceasta indemnizatie;

7. Persoanele beneficiare au obligatia de a anunta, la compartimentul de specialitate al Directiei Buget, Finante, Taxe si Impozite, situatia in care nu mai indeplinesc conditiile de acordare a scutirilor si reducerilor in termen de 30 zile de la data producerii schimarilor.

 

Sari la conținut