Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de Atestare a Edificarii / Extinderii Construcţiei

Acte necesare pentru eliberarea Certificatului de Atestare a Edificarii/ Extinderii Construcţiei realizată ulterior datei de 01.08.2001:

a. Cerere-completata si semnata de titularul autorizației de construire sau de persoana interesată, personal sau prin mandatar general sau special care își dovedește calitatea prin procură autentică sau imputernicire a reprezentantului persoanei fizice/juridice precum și de executorul judecatoresc.
b. Copie act de identitate proprietar, mandatar și copie certificat de inregistrare firma emis de O.R.C. (după caz);
c. Act care atesta dreptul de proprietate;
d. Autorizaţia de construire – copie;
e. Proces Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor pentru lucrari executate pe baza Autorizatiei de Construire, semnat si de un reprezentant al Compartimentului Urbanism din cadrul primăriei Alexandria;
f. Extras de Carte Funciară pentru Informare, in original, în termen de valabilitate de 30 zile de la data emiterii, dupa caz ( fac exceptie imobilele teren neintabulate);
g. Extras CF colectivă in original, în termen de valabilitate de 30 zile de la data emiterii de biroul de carte funciară mansardarile de blocuri;
h. Plan de amplasament și delimitare în sistem Geodezic național – Stereografic 1970 în format analogic și digital (fișier *.dxf, dwg) executat de o persoană autorizată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
i. Declaraţie pe propria răspundere, prin care solicitantul declară că imobilul pentru care cere emiterea certificatului de atestare a fost edificat cu respectarea în totalitate a prevederilor din autorizaţia de construire şi construcţia nu a suferit modificări de la data întocmirii procesului verbal încheiat la terminarea lucrărilor (ANEXA 7);
j. Certificat fiscal-Serviciul Constatare Impuneri Persoane Fizice/Serviciul Constatare Impuneri Persoane Juridice, din care rezultă că figurează impus cu construcţia în cauză si care sa ateste ca nu sunt datorii la bugetul local.